esmaspäev, 14. november 2016

Olulised HITSA Tulevikuõpetaja koolituste teemad


HITSA Tulevikuõpetaja koolitusmoodulite teemadest tundub kõige olulisemana II moodul "Õpikeskkonna ja hindamise kujundamine digiajastul". Et jõuda oma professionaalse arenguni digiajastul, pean ja tahan läbi teha kõik koolitusmoodulid soovituslikus järjekorras.

kolmapäev, 9. november 2016

Teine ülesanne: hinnang oma haridustehnoloogilistele pädevustele

Enesehinnang viie palli skaalal
5 – pigem väga hästi; 4 – pigem hästi; 2 – pigem ei või vähesel määral; 1 – pigem üldse (2 ja 1 näitavad, et vajan veel koolitust).
Õppija õppimise ja loomingulisuse toetamine ning innustamine. Õpetajad kasutavad
oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning tehnoloogiat, et soodustada õpikogemusi, mis arendavad
õppijate õppimisoskusi, loomingulisust ja innovatsiooni nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes
keskkondades.

5
4

2
1
a. soodustan, toetan ja kujundan loomingulist ja innovaatilist mõtlemist ning leidlikkust;+

b. kaasan õppijaid praktiliste teemade uurimisse ja reaalsete probleemide lahendamisse, kasutades digitaalseid vahendeid;+

c. soodustan koostöövahendite abil õppijate refleksiooni, et avaldada ja avardada õppijate kontseptuaalset arusaamist ja mõtlemist, planeerimist ning loomingulisi protsesse;+

d. kujundan koostöös ühist teadmusloomet, osaledes õppeprotsessis õppijate, kolleegide ja teistega nii klassiruumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

+Digiajastu õpikogemuste ja hindamise kujundamine ning arendamine. Õpetajad kavandavad, arendavad ja hindavad autentseid õpikogemusi ning hindamist, kasutades ajakohaseid digitaalseid vahendeid sügava õppimise tagamiseks.

5
4

2
1
a. kujundan või kohandan õppimise ja loomingulisuse soodustamiseks asjakohaseid õpikogemusi, mis hõlmavad digitaalseid vahendeid;

+b. arendan tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut;
+
c. kohandan ja isikupärastan õppetegevusi, kasutades digitaalseid vahendeid, et arvestada erinevate õpistiilide, -strateegiate ja võimetega;+

d. pakun õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogia-standarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis.
+
Töö- ja õppeprotsesside kujundamine digiajastul. Õpetajad demonstreerivad teadmisi,
oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile nii digitaalses kui ka
laiemas ühiskonnas.

5
4

2
1
a. demonstreerin vilumust tehnoloogiliste süsteemide kasutamisel ja olemasoleva teadmuse ülekandmisel uutele tehnoloogiatele ja situatsioonidele;

+b. teen õppijate õpiedukuse ja innovaatilisuse toetamiseks koostööd õppijate, kolleegide, vanemate ja teiste kogukonna-liikmetega, kasutades selleks digitaalseid vahendeid;

+c. edastan efektiivselt asjakohast informatsiooni ja ideid õppijatele, vanematele ja kolleegidele, kasutades digiajastu erinevaid meediume ja formaate;

+d. kujundan ja soodustan uurimistegevuse ning õppimise toetamiseks tänapäevaste ja tulevaste digitaalsete vahendite efektiivset kasutamist, et leida, analüüsida, hinnata ja kasutada erinevaid infoallikaid.+

Digitaalseks kodanikuks olemise toetamine ja vastutus. Õpetajad mõistavad arenevas
digitaalses kultuuris regionaalseid ja globaalseid ühiskondlikke kitsaskohti ja vastutust ning
käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

5
4

2
1
a. soovitan, kujundan ja õpetan digitaalse informatsiooni ja tehnoloogia ohutut, seaduslikku ja eetilist kasutamist, sh autoriõiguste ja intellektuaalse omandi põhimõtete järgimist ning asjakohast allikatele viitamist;+

b. pööran tähelepanu õppijate erinevatele vajadustele, kasutades õppijakeskseid strateegiaid ning pakkudes võrdset ligipääsu sobivatele digitaalsetele vahenditele;

+c. toetan ja kujundan tehnoloogia ja informatsiooni kasutamisega seotud digitaalset etiketti ja vastutustundlikku sotsiaalset koostoimet;+

d. arendan ja kujundan digiajastu kommunikatsiooni- ja koostöövahendeid, kasutades kultuurilist mõistmist ja globaalset teadlikkust, kaasates kolleege ja õppijaid teistest kultuuridest.
+
Tööalasesse arengusse ja eestvedamisse panustamine. Õpetajad parendavad pidevalt
kutseoskusi, osalevad elukestvas õppes ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas
digitaalsete vahendite kasutamise eestvedajad.

5
4

2
1
a. osalen õppijate õppimise parendamiseks kohalikes ja üleilmsetes õpikogukondades eesmärgiga uurida tehnoloogia loomingulise rakendamise võimalusi;
+
b. demonstreerin eestvedamisvõimet, näidates tehnoloogia kõikjale ulatuvust, osaledes mitmepoolses otsustusprotsessis ja kogukonna kujundamises ning arendades teiste eestvedamis- ja tehnoloogiaoskusi;
+
c. hindan ja reflekteerin regulaarselt ajakohaseid uuringuid ja professionaalset praktikat selleks, et kasutada õppijate õppimise toetamiseks olemasolevaid ning uusi digitaalseid
vahendeid;+

d. panustan õpetaja kutse, oma kooli ja kogukonna efektiivsusse, elujõulisusse ja enesearengusse.

+


HT pädevuste viide: Copyright © 2008, ISTE (International Society for Technology in Education),
(U.S. & Canada) or 1.541.302.3777 (Int’l), iste@iste.org, www.iste.org. All rights reserved.


Oma digipädevuste suurendamiseks peaksin:
# arendama tehnoloogiarikkaid keskkondi, mis võimaldaks õppijatel olla pidevalt aktiivsed;
# rohkem kaasama õppijaid praktiliste teemade lahendamisse, kasutades digivahendeid;
# toetama tehnoloogia ja informatsiooni kasutamisega seotud digitaalset etiketti;
# arendama ja kujundama digiajastu vahendeid kaasates kolleege;
# osalema kohalikes ja ülemaailmsetes õpikogukondades.

Kes ma olen?

Olen Anneli, Lümanda Põhikooli 1. klassi õpetaja. Tulen hommikuti suure rõõmuga kooli ning tundide lõppedes ootan juba uut koolipäeva.

ESIMENE POSTITUS

Kuigi digivahendid saavad järjest tuttavamaks, jään siiski armastama oma tahvlit ja kriiti.